ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του παρόντος είναι η διατύπωση της πολιτικής που ακολουθεί η ατομική επιχείρηση Μαρία Κασσέτα, με έδρα στην Ελευσίνα Αττικής και επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 128 σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.


ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται για όλα τα προσωπικά δεδομένα που διαχειρίζεται η Επιχείρηση στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, κατά τα κατωτέρω . Υπεύθυνοι Εφαρμογής είναι : η Επιχείρηση Μαρία Κασσέτα, όλο το προσωπικό της επιχείρησης και γενικά οι προστηθέντες αυτής και όλοι οι συνεργάτες που διαχειρίζονται ή/και έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα.


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η Επιχείρηση σεβόμενη τη σημασία των προσωπικών δεδομένων τα οποία της διαβιβάζονται στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της έχει προσαρμόσει την πολιτική της στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΚ (ΓΚΠΔ).

Μέσω της παρούσας Πολιτικής, η Επιχείρηση:

 • Ενημερώνει τους εργαζομένους, τους συνεργάτες αλλά και τους συναλλασσόμενους με αυτήν, για τους τρόπους χρήσης των προσωπικών δεδομένων,
 • Ενημερώνει τους εργαζομένους, τους συνεργάτες αλλά και τους συναλλασσόμενους με αυτήν υπό ποια ιδιότητα, για ποιο σκοπό και με ποια νόμιμη βάση επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα,
 • προσδιορίζει τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων και τα κριτήρια προσδιορισμού της χρονικής περιόδου τήρησης αυτών,
 • ενημερώνει για τη δυνατότητα των υποκειμένων να επικοινωνήσουν με την Επιχείρηση για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, την δυνατότητα να ασκήσουν αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και κατά περίπτωση, διαγραφής, περιορισμού και εναντίωσης στην επεξεργασία, καθώς και την ευχέρεια των εν λόγω προσώπων να καταγγείλουν κάθε παραβίαση των σχετιζόμενων με τα προσωπικά τους δεδομένα δικαιωμάτων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας

Επωνυμία ΚΑΣΣΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Διεύθυνση Ελευσίνα Αττικής, Οδός : Ηρώων Πολυτεχνείου 128, Τ.Κ. 19200
Τηλέφωνο - Φαξ 2105543036 | 2105549706
Email info@kassetas.gr

Η παρούσα Πολιτική αναφέρεται στη συλλογή προσωπικών δεδομένων από την Επιχείρηση κατά την ανάπτυξη της δραστηριότητάς της, η οποία συνίσταται κατά κύριο λόγο στην εμπορία χρωμάτων, βερνικιών, λούστρων και αλλών χημικών προϊόντων, οικοδομικών υλικών καθώς και υλικών και εξοπλισμού συντήρησης και περιποίησης αυτοκινήτων.


ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενδέχεται να συγκεντρώσουμε προσωπικά δεδομένα με τους εξής τρόπους:

 1. άμεσα από τα υποκείμενα , ήτοι στοιχεία που μας δίνετε κατά την σύναψη, εξέλιξη και λύση της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, στοιχεία που μας δίνετε κατά την επικοινωνία σας μαζί μας ή την υποβολή κάποιου αιτήματός σας, στοιχεία που μας δίνετε όταν εγγράφεστε στο newsletter της επιχείρησής μας.
 2. έμμεσα, από άλλες πηγές και επί τη βάσει σχετικού έννομου συμφέροντός μας, ήτοι στοιχεία που λαμβάνουμε κατά τον ενδεχόμενο πιστωτικό έλεγχο των υποκειμένων που συναλλάσσονται μαζί μας με όρους πίστωσης, εφόσον τηρηθεί η σχετική προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία.
 3. διαδικτυακά λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε συγκεκριμένα είδη προσωπικών δεδομένων όταν χρησιμοποιούμε cookies σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τίθενται από την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία, καθώς επίσης και όταν το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί ο χρήστης του διαδικτύου έχει πρόσβαση στον ιστότοπό μας ή στις καταχωρίσεις μας, καθώς και σε άλλο περιεχόμενο που προβάλλεται  από την Επιχείρηση. Σημειώνεται ότι κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο της Επιχείρησής μας συλλέγονται απλά δεδομένα σχετιζόμενα με την αλληλεπίδρασή σας με τον ιστότοπο και την εγκατάσταση cookies (βλ. Πολιτική Cookies ). Οι ιστότοποι τρίτων, γενικά, εφαρμόζουν δικές τους δηλώσεις απορρήτου και δικούς τους όρους χρήσης τους οποίους σας συνιστούμε να διαβάσετε πριν χρησιμοποιήσετε αυτούς τους ιστότοπους

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

Ως Προσωπικά δεδομένα νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Λόγω του είδους και της φύσης της δραστηριότητάς της που προαναφέρθηκε, η Επιχείρησή μας συλλέγει κυρίως τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα ανά κατηγορία υποκειμένων:

 1. Συναλλασσόμενοι με την Επιχείρηση (πελάτες, υποψήφιοι πελάτες και εν γένει πρόσωπα που επικοινωνούν με την Επιχείρηση): στοιχεία που αναφέρονται στη μεταξύ μας ισχύουσα συμβατική σχέση, όπου αυτή υπάρχει ή που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία της Επιχείρησης με τα ως άνω πρόσωπα, στα οποία περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας, δεδομένα συναλλαγών καθώς και οικονομικά στοιχεία που σχετίζονται με την εκ μέρους της Επιχεήρησης εκπλήρωση των έννομων συμβατικών υποχρεώσεών της (ήτοι ενδεικτικά: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση έδρας, τηλέφωνο, e-mail, ΑΦΜ, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού κ.ο.κ.).
 2. Συνεργάτες (προμηθευτές και λοιποί συνεργάτες εν γένει): στοιχεία που αναφέρονται στη μεταξύ μας ισχύουσα συμβατική σχέση, στα οποία περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας, δεδομένα συναλλαγών καθώς και τυχόν οικονομικά στοιχεία που σχετίζονται με την εκ μέρους της Επιχείρησης εκπλήρωση των έννομων συμβατικών υποχρεώσεών της (ήτοι ενδεικτικά: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση έδρας, τηλέφωνο, e-mail, ΑΦΜ, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού κ.ο.κ.).
 3. Εργαζόμενοι: Στοιχεία που αναφέρονται αμιγώς στη σχέση εργασίας τους με την Επιχείρηση, εφόσον είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση της Επιχείρησης προς την εκάστοτε ισχύουσα εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία (ήτοι ενδεικτικά: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, αντίγραφο ταυτότητας / Διαβατηρίου, Ε1, βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ, βεβαίωση με αριθμό μητρώου ΙΚΑ και ΑΜΚΑ, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού για μισθοδοσία, ιατρικές γνωματεύσεις, συστάσεις φαρμακευτικής ή νοσοκομειακής αγωγής ή άλλα δικαιολογητικά προβλεπόμενα από το Νόμο, όπως βεβαίωση από ΟΑΕΔ για άδεια μητρότητας επτάμηνης περιόδου κ.ο.κ.). 
 4. Παραλήπτες «newsletter» και λοιπών ενημερώσεων: Προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων που ενδιαφέρονται να ενημερώνονται για τα προϊόντα και τις δράσεις της Επιχείρησης, στα οποία περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας, στοιχεία για το είδος επαγγελματικής δραστηριότητας που ασκούν, στοιχεία ως προς την τυχόν παλαιότερη συναλλακτική σχέση της Επιχείρησης μαζί τους.

Επισημαίνουμε ότι δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών.


ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διαφοροποιείται ανάλογα με την εκάστοτε σχέση που συνδέει την Επιχείρηση με τα υποκείμενα προσωπικών δεδομένων. Ειδικότερα:

 • Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών, συνεργατών και εν γένει καθ’ οιονδήποτε τρόπο συναλλασσόμενων με την Επιχείρηση, παρέχονται σε αυτήν προς τον σκοπό σύναψης και εξέλιξης της αντίστοιχης συμβατικής σχέσης, τη συμμόρφωσή μας προς τις έννομες συμβατικές μας υποχρεώσεις και κατά περίπτωση την επικοινωνία μας με τα ως άνω υποκείμενα μετά από αίτημά τους.
 • Τα προσωπικά δεδομένα των παραληπτών «newsletter» παρέχονται στην Επιχείρηση με τη ρητή συγκατάθεσή τους και χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μας μαζί τους προς τον σκοπό ενημέρωσης σχετικά με τις δράσεις μας ή προώθησης των προϊόντων μας. 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Η Επιχείρηση κατά κανόνα δεν κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα σε τρίτους πλην των κατωτέρω περιπτώσεων. Ειδικότερα: Α) Προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων μεταβιβάζονται στην εκάστοτε συνεργαζόμενη Τράπεζα για τον σκοπό της μισθοδοσίας. Β) Προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων που επισκέπτονται την σελίδα της Επιχείρησης μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαβιβάζονται, κατά περίπτωση, στον εκάστοτε συνεργαζόμενο με την Επιχείρηση διαφημιστή/προγραμματιστή για την πραγματοποίηση διαφημιστικών ή/και προωθητικών ενεργειών. Γ) Προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να διαβιβάζονται κατά περίπτωση σε εξωτερικό συνεργάτη  της Επιχείρησης, στον οποίο έχει ανατεθεί βάσει σύμβασης η τεχνική υποστήριξη του ΙΤ συστήματός μας.

Επισημαίνουμε ότι οι παραπάνω συνεργάτες μας έχουν πρόσβαση μόνο σε εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεών τους, απαγορεύεται δε να τα χρησιμοποιήσουν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Επιπροσθέτως, έχουν προηγουμένως δεσμευθεί έναντι της Επιχείρησης μας για τις σχετικές υποχρεώσεις τους σε ό,τι αφορά τη μη χρήση των προσωπικών δεδομένων για σκοπό άλλον πέραν της εκτέλεσης της επεξεργασίας, την τήρηση εμπιστευτικότητας και την  εν γένει συμμόρφωση προς τον ΓΚΠΔ υπό την ιδιότητά τους ως «Εκτελούντων την Επεξεργασία».


ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων εξαρτάται πρωτίστως από τον σκοπό της επεξεργασίας, καθώς και η απλή τήρησή τους συνιστά πράξη επεξεργασίας, η οποία επιτρέπεται μόνο εφόσον διέπεται από τις αρχές επεξεργασίας.  Μετά την πάροδο του χρόνου διατήρησής τους, τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται με μέριμνα της Επιχείρησης μας.  Ειδικότερα:

Τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων, όσων δηλαδή έχουν ήδη καταρτίσει σύμβαση εργασίας με την Επιχείρηση, τηρούνται σε φυσικό αρχείο και σε fileserver , κατ’ αρχάς για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εργασιακή σχέση.  Μετά τη λύση της εργασιακής σχέσης για οποιονδήποτε λόγο, τα σχετικά στοιχεία διατηρούνται κατά ανώτατο όριο για είκοσι (20) έτη (ενδεικτικός χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών έννομων αξιώσεων), περίοδο κατά την οποία είναι ενδεχόμενο να ανακύψει οποιαδήποτε νομική περίπτωση επεξεργασίας αυτών.

Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών και συνεργατών μας τηρούνται σε φυσικό αρχείο και σε fileserver από την Επιχείρησή μας καταρχάς για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η μεταξύ μας συμβατική σχέση. Μετά τη λύση της συμβατικής σχέσης, για οποιονδήποτε λόγο, τα σχετικά στοιχεία διατηρούνται κατά ανώτατο όριο για είκοσι (20) έτη (ενδεικτικός χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών απορρεουσών εννόμων αξιώσεων), περίοδο κατά την οποία είναι ενδεχόμενο να ανακύψει οποιαδήποτε νομική περίπτωση επεξεργασίας αυτών.


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας συνδέεεται και με αντίστοιχα δικαιώματά σας, τα οποία, με την επιφύλαξη διατάξεων που τυχόν περιορίζουν την άσκηση αυτών, είναι:

 • Το δικαίωμα στην ενημέρωση. Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε σαφείς, διαφανείς και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα και ποια τα δικαιώματά σας. Για τον σκοπό αυτό σάς παρέχουμε τις πληροφορίες στην παρούσα Πολιτική και σάς προτρέπουμε να απευθυνθείτε στην Επιχείρηση μας για τη παροχή τυχόν πρόσθετων διευκρινίσεων.
 • Το δικαίωμα στην πρόσβαση και τη διόρθωση. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και ενημέρωσης για τα προσωπικά σας δεδομένα ανά πάσα στιγμή.
 • Το δικαίωμα της φορητότητας δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα που μάς έχετε δώσει είναι φορητά. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να μετακινηθούν, να αντιγραφούν ή να μεταβιβαστούν ηλεκτρονικά.
 • Το δικαίωμα διαγραφής. Εφόσον ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας.
 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.  Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης. Αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία που παρέχονται στην παρούσα.
 • Το δικαίωμα εναντίωσης υφίσταται για την επεξεργασία προς τον σκοπό άμεσης εμπορικής προώθησης (π.χ. ενημερωτικά e-mails).

Σε περίπτωση άσκησης εκ μέρους σας οποιουδήποτε εκ των ως άνω δικαιωμάτων σας, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός εύλογης προθεσμίας και το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την ταυτοποίηση του υποβληθέντος αιτήματός σας, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας ή για τους λόγους που τυχόν εμποδίζουν την άσκηση του σχετικού δικαιώματος ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ. Επισημαίνουμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων σας ενδέχεται να μην είναι δυνατή, όπως λ.χ όταν η ικανοποίηση του δικαιώματος αντίκειται σε νόμιμη υποχρέωση ή προσκρούει σε συμβατική νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Εάν πάντως θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμά σας ή έννομη υποχρέωση της Επιχείρησης αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων και, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε προηγουμένως απευθυνθεί στην Επιχείρηση και έχετε ασκήσει τα αντίστοιχα δικαιώματά σας έναντι της Επιχείρησης χωρίς να λάβετε απάντηση εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός, είτε κρίνετε ότι η απάντηση που λάβατε από την Επιχείρηση δεν είναι ικανοποιητική και το ζήτημά σας δεν έχει επιλυθεί, δύναστε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια τοπική εποπτική αρχή, ήτοι στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.


ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Επιχείρηση έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη λήψη κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων ώστε να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα σας. Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας επιτρέπεται μόνο σε αρμόδιους υπαλλήλους και εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της Επιχείρησης και εφόσον η εν λόγω πρόσβαση είναι απαραίτητη για την υποστήριξη της δραστηριότητας της Επιχείρησης μας, υπόκειται δε σε αυστηρές συμβατικές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας όταν ανατίθεται και εκτελείται επεξεργασία από τρίτους.

Mπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας: α) στη διεύθυνση της έδρας μας, στην Ελευσίνα Αττικής, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου 128, Τ.Κ. 19200 ή β) στο τηλέφωνο 2105543036 ή γ) στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@kassetas.gr .


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα Πολιτική θα αναθεωρηθεί, εφόσον χρειαστεί για να προσαρμοσθεί σε τυχόν νομοθετικές αλλαγές, με σκοπό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων και στις τυχόν αλλαγές σε προϊόντα και εσωτερικές διαδικασίες της Επιχείρησης μας. Κάθε τέτοια αλλαγή θα δημοσιεύεται στον αντίστοιχο επίσημο ιστότοπο της Επιχείρησης μας με ταυτόχρονη αναθεώρηση της ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης που αναγράφεται ευκρινώς στο κείμενο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.


(Ημ/νία): 27/04/2020

 
 
To Top